ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173 1 1 1 176 208 1 1 1 211 114 8 2 124 128 22 150 17 2 1 1 21 640 33 3 1 2 3 682
บริหารธุรกิจ 76 1 77 126 1 127 75 4 2 81 74 17 91 4 1 5 355 21 3 1 1 381
บธ.บ.การจัดการ 51 1 52 21 1 22 36 5 41 1 1 109 6 1 116
บธ.บ.การตลาด 51 51 34 3 1 38 24 9 33 1 1 109 12 1 1 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 1 26 24 24 20 1 21 14 3 17 3 3 86 3 2 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 51 51 51 51
บัญชี 97 1 1 99 82 1 1 84 39 4 43 42 4 46 4 4 264 9 1 2 276
บช.บ.การบัญชี 97 1 1 99 82 1 1 84 39 4 43 42 4 46 4 4 264 9 1 2 276
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 173 1 1 1 176 208 1 1 1 211 114 8 2 124 128 22 150 17 2 1 1 21 640 33 3 1 2 3 682