ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 260 4 1 1 3 1 270 172 1 2 175 204 26 4 1 1 2 238 215 32 3 1 251 83 12 1 7 103 44 2 4 50 978 77 9 2 1 4 16 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 30 3 33 20 2 2 24 7 1 8 71 6 1 3 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 2 22 8 8 28 2 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 12 2 2 16 7 1 8 43 4 1 3 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 180 2 1 1 2 1 187 64 1 1 66 111 6 1 1 2 121 64 11 1 76 10 4 1 15 4 1 1 6 433 25 3 2 2 6 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 89 2 1 1 1 94 61 1 1 63 92 3 1 1 2 99 57 6 63 3 3 3 1 1 5 305 13 2 2 1 4 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 9 9 7 5 1 13 7 4 1 12 1 1 63 9 1 1 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 1 1 57 10 3 13 65 3 1 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 56 56 45 2 1 48 79 7 2 88 38 6 2 46 30 1 2 33 287 14 4 1 4 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 56 56 45 2 1 48 79 7 2 88 38 6 2 46 30 1 2 33 287 14 4 1 4 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 41 2 1 44 52 1 53 34 19 53 42 11 1 54 15 1 2 18 3 3 187 32 1 2 3 225
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 2 1 44 38 1 39 28 17 45 23 11 34 2 2 3 3 135 30 1 1 167
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 13 1 2 16 52 2 1 1 2 58
รวมทั้งหมด 260 4 1 1 3 1 270 172 1 2 175 204 26 4 1 1 2 238 215 32 3 1 251 83 12 1 7 103 44 2 4 50 978 77 9 2 1 4 16 1,087