ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 61 134 135 1 7 338 21 30 1 51 1 2 106 8 24 17 1 50 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 34 35 1 117 44 23 1 25 1 94 30 18 28 76 12 25 20 4 61 4 2 6 1 13 137 102 1 114 1 6 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 22 27 31 2 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 11 40 21 9 1 31 18 10 8 36 9 3 7 19 1 1 2 71 30 27 128
วิศวกรรมเครื่องกล 32 25 75 132 32 27 79 1 2 141 12 35 30 77 8 23 14 45 2 2 1 5 2 5 1 8 88 117 200 1 2 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 2 4 6 2 2 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 25 36 1 1 1 3 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 16 23 59 28 14 19 1 2 64 9 34 25 68 8 23 12 43 2 2 1 5 2 5 1 8 69 94 81 1 2 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 90 1 151 1 1 305 38 59 1 101 1 200 26 72 51 1 150 20 32 48 1 101 1 5 11 1 18 3 6 1 10 149 258 2 368 2 1 4 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 23 1 30 5 4 15 24 1 1 7 8 39 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 46 63 2 8 24 34 11 16 70 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 7 18 28 2 10 13 25 2 2 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 32 35 92 17 23 1 25 1 67 16 34 23 73 5 16 23 44 2 3 1 6 1 3 4 64 107 1 112 1 1 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 13 7 16 1 37 1 2 6 9 2 3 1 6 46 55 76 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 24 1 13 1 44 9 21 14 1 45 2 9 9 20 1 2 3 16 55 1 38 2 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 38 77 142 21 26 47 2 96 9 27 32 68 10 26 25 2 63 9 17 1 17 44 3 15 10 28 79 149 1 208 4 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 50 74 10 5 21 1 37 2 10 12 1 4 5 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 24 27 68 11 21 26 1 59 9 25 22 56 10 25 21 2 58 9 17 1 17 44 3 15 10 28 59 127 1 123 3 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 33 1 61 1 114 17 30 70 117 6 20 49 75 11 28 28 1 68 5 4 16 1 26 4 4 57 119 1 224 1 2 404
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 5 3 15 23 2 1 9 12 1 1 9 9 41 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 9 21 35 1 1 16 18 39 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 18 40 62 11 28 27 1 67 5 4 16 1 26 4 4 32 92 1 144 1 2 272
รวมทั้งหมด 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 61 134 135 1 7 338 21 30 1 51 1 2 106 8 24 17 1 50 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398