ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 139 2 1 1 143 150 3 3 156 156 7 2 1 166 147 3 1 1 152 17 1 18 4 4 613 15 4 3 4 639
บริหารธุรกิจ 66 1 1 1 69 69 2 3 74 82 2 1 85 75 1 1 1 78 13 1 14 2 2 307 6 3 2 4 322
บธ.บ.การจัดการ 36 1 37 51 1 1 53 47 1 1 49 7 7 141 2 2 1 146
บธ.บ.การตลาด 12 1 2 15 16 1 17 4 1 5 1 1 33 3 2 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 1 22 15 15 24 24 5 1 6 2 2 67 2 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 64 1 1 1 67 64 1 1 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 64 64 68 1 69 60 5 1 66 56 56 1 1 1 1 250 6 1 257
บช.บ.การบัญชี 64 64 68 1 69 60 5 1 66 56 56 1 1 1 1 250 6 1 257
ศิลปศาสตร์ 9 1 10 13 13 14 1 15 16 2 18 3 3 1 1 56 3 1 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 10 13 13 14 1 15 16 2 18 3 3 1 1 56 3 1 60
รวมทั้งหมด 139 2 1 1 143 150 3 3 156 156 7 2 1 166 147 3 1 1 152 17 1 18 4 4 613 15 4 3 4 639