ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 99 1 2 118 3 41 1 45 18 59 2 2 81 1 12 1 14 38 211 4 5 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 73 1 1 90 1 16 1 18 16 54 2 2 74 1 12 1 14 33 155 4 4 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 23 28 9 1 10 6 17 1 2 26 7 1 8 11 56 2 3 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 26 1 31 1 1 2 2 20 22 1 1 7 48 1 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 24 1 31 6 6 8 17 1 26 1 4 5 15 51 2 68
วิศวกรรมเครื่องกล 1 26 1 28 2 25 27 2 5 7 5 56 1 62
ปวส.ช่างยนต์ 1 26 1 28 2 25 27 2 5 7 5 56 1 62
รวมทั้งหมด 16 99 1 2 118 3 41 1 45 18 59 2 2 81 1 12 1 14 38 211 4 5 258