ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 562 165 3 2 2 734 598 98 4 1 701 295 104 1 1 1 36 438 198 47 2 2 11 260 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 123 1 1 1 1 127 82 3 1 86 54 13 67 86 11 97 41 20 5 66 36 18 1 55 422 66 1 1 1 7 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 23 5 1 29 6 2 8 135 13 1 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 11 4 15 31 5 36 17 14 4 35 29 16 1 46 122 41 1 5 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 26 2 28 1 1 2 1 1 109 11 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 148 5 1 1 1 156 170 1 1 1 173 143 38 1 1 183 131 19 2 152 80 10 8 98 52 5 2 4 63 724 78 5 2 1 2 13 825
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 31 29 1 1 31 2 7 9 5 5 66 9 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 1 26 19 19 15 2 17 26 1 1 28 22 1 1 24 8 2 10 115 5 1 3 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 2 1 67 98 1 99 47 19 1 1 68 79 15 1 95 42 9 6 57 39 4 2 1 46 369 49 3 1 1 1 8 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 3 3 57 6 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 1 1 1 28 23 23 21 2 23 16 2 18 12 1 13 5 1 1 7 102 6 1 1 2 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 4 2 6 2 1 3 4 4 15 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 7 2 2 1 301 265 13 38 1 1 318 190 65 3 258 175 41 1 217 79 39 1 1 1 16 137 51 17 4 72 1,049 182 43 4 1 3 21 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 1 32 48 7 38 93 4 5 9 2 1 3 85 14 38 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 6 1 2 1 137 97 3 1 101 64 19 1 84 56 7 1 64 19 5 7 31 9 1 10 372 41 2 1 3 8 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 83 2 1 86 49 28 1 78 65 19 84 29 26 1 2 58 39 12 4 55 326 87 1 2 6 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 2 19 3 3 5 1 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 11 1 64 42 13 55 23 7 1 1 2 34 3 4 7 120 35 2 1 2 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 2 2 6 1 7 3 5 8 19 2 5 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 101 6 2 1 1 111 87 1 88 92 20 1 113 98 10 108 28 10 3 41 16 2 1 1 20 422 48 2 1 2 6 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 1 2 31 24 24 21 11 32 26 2 28 5 5 1 1 2 105 14 2 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 73 5 1 1 80 63 1 64 71 9 1 81 72 8 80 23 10 3 36 15 2 1 18 317 34 1 2 5 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 248 13 8 2 4 275 176 9 4 3 192 83 29 1 113 108 17 1 1 127 67 25 4 96 43 5 1 1 50 725 98 13 2 2 13 853
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 5 5 4 4 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 6 8 2 2 51 7 3 10 40 9 8 2 2 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 6 1 148 74 4 2 3 83 33 24 57 71 5 76 34 18 2 54 21 3 1 1 26 374 60 2 1 7 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 1 1 61 62 1 1 64 45 4 1 50 32 12 1 1 46 33 7 2 42 22 2 24 253 27 2 1 4 287
รวมทั้งหมด 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 562 165 3 2 2 734 598 98 4 1 701 295 104 1 1 1 36 438 198 47 2 2 11 260 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960