ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 121 7 128 140 1 1 1 1 144 115 5 1 1 122 9 1 10 7 1 8 1 1 393 15 1 2 1 1 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 110 6 116 135 1 1 1 138 93 5 1 1 100 338 12 1 2 1 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 5 59 80 1 1 82 48 4 1 53 182 10 1 1 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 1 30 27 1 28 19 1 1 21 75 2 2 79
สหวิทยาการ 11 1 12 5 1 6 22 22 9 1 10 7 1 8 1 1 55 3 1 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 1 6 22 22 9 1 10 7 1 8 43 2 1 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 11 1 12 11 1 12
รวมทั้งหมด 121 7 128 140 1 1 1 1 144 115 5 1 1 122 9 1 10 7 1 8 1 1 393 15 1 2 1 1 413