ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170 1 1 1 173 206 1 1 1 209 101 8 2 111 127 22 149 6 1 7 610 32 3 1 1 2 649
บริหารธุรกิจ 74 1 75 124 1 125 68 4 2 74 73 17 90 3 3 342 21 3 1 367
บธ.บ.การจัดการ 49 1 50 21 1 22 36 5 41 1 1 107 6 1 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 34 3 1 38 24 9 33 109 12 1 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 24 24 13 1 14 13 3 16 2 2 76 3 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 96 1 1 98 82 1 1 84 33 4 37 42 4 46 253 9 1 2 265
บช.บ.การบัญชี 96 1 1 98 82 1 1 84 33 4 37 42 4 46 253 9 1 2 265
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 3 1 4 15 2 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 3 1 4 15 2 17
รวมทั้งหมด 170 1 1 1 173 206 1 1 1 209 101 8 2 111 127 22 149 6 1 7 610 32 3 1 1 2 649