ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 253 4 1 1 3 262 172 1 2 175 201 26 4 1 1 2 235 182 27 2 1 212 58 12 5 75 22 2 4 28 888 72 7 2 1 4 13 987
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 2 1 1 2 182 64 1 1 66 123 7 2 1 2 135 73 10 1 84 27 6 3 36 10 1 2 13 473 27 4 2 2 8 516
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 35 3 3 8 8 7 5 1 13 5 4 1 10 1 1 59 9 1 1 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 2 1 1 1 92 61 1 1 63 92 3 1 1 2 99 37 2 39 2 2 2 1 1 4 281 9 2 2 1 4 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 1 55 10 3 13 64 3 1 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 2 21 8 8 27 2 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 1 1 15 10 1 11 12 2 2 16 7 1 8 42 4 1 3 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 56 56 45 2 1 48 67 6 1 74 28 6 2 36 10 1 2 13 243 13 3 1 4 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 56 56 45 2 1 48 67 6 1 74 28 6 2 36 10 1 2 13 243 13 3 1 4 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 52 1 53 33 19 52 42 11 1 54 3 3 2 2 172 32 2 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 1 1 40 2 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 38 1 39 27 17 44 23 11 34 2 2 2 2 132 30 1 1 164
รวมทั้งหมด 253 4 1 1 3 262 172 1 2 175 201 26 4 1 1 2 235 182 27 2 1 212 58 12 5 75 22 2 4 28 888 72 7 2 1 4 13 987