ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 78 1 243 360 48 54 1 221 4 328 10 32 156 198 12 22 194 4 232 2 10 12 108 188 2 824 8 1,130
บริหารธุรกิจ 10 33 1 140 184 20 23 1 115 2 161 3 12 77 92 6 11 85 1 103 1 5 6 39 80 2 422 3 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 3 4 1 59 1 68 5 19 24 2 3 27 32 1 3 4 5 13 1 108 1 128
บธ.บ.การตลาด 7 2 26 35 6 19 25 2 6 25 33 1 1 9 14 71 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 19 1 37 60 10 17 30 1 58 3 1 38 42 2 2 33 1 38 1 1 18 39 1 139 2 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 14 103 124 7 14 103 124
บัญชี 23 41 63 127 24 24 60 1 109 5 12 40 57 3 6 61 2 72 1 4 5 55 84 228 3 370
บช.บ.การบัญชี 23 41 63 127 24 24 60 1 109 5 12 40 57 3 6 61 2 72 1 4 5 55 84 228 3 370
ศิลปศาสตร์ 5 4 40 49 4 7 46 1 58 2 8 39 49 3 5 48 1 57 1 1 14 24 174 2 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 8 14 4 4 14 22 5 17 22 4 21 1 26 1 1 7 16 61 1 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 1 32 35 3 32 1 36 2 3 22 27 3 1 27 31 7 8 113 1 129
รวมทั้งหมด 38 78 1 243 360 48 54 1 221 4 328 10 32 156 198 12 22 194 4 232 2 10 12 108 188 2 824 8 1,130