ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 50 119 117 1 7 294 15 23 1 38 1 2 80 8 20 14 42 493 719 5 1,080 4 2 17 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 54 32 86 172 53 36 80 1 2 172 30 45 38 113 11 20 12 43 2 2 1 5 2 5 7 152 140 217 1 2 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 2 4 6 2 2 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 25 36 1 1 1 3 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 16 23 59 28 14 19 1 2 64 9 34 25 68 5 19 9 33 2 2 1 5 2 5 7 66 90 77 1 2 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 11 40 21 9 1 31 18 10 8 36 6 1 1 8 67 27 21 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 99 1 168 1 1 1 348 55 68 2 117 1 243 32 77 67 1 177 18 49 51 1 4 123 3 5 8 1 17 3 6 9 188 298 3 417 2 2 7 917
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 46 63 2 8 24 34 11 16 70 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 23 1 30 5 4 15 24 1 1 7 8 39 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 7 18 28 2 10 13 25 2 2 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 8 6 14 1 29 1 2 3 6 2 3 5 41 54 71 1 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 32 35 92 17 23 1 25 1 67 16 34 23 73 5 15 22 42 2 3 1 6 1 3 4 64 106 1 111 1 1 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 24 1 13 1 44 9 21 14 1 45 2 6 8 16 1 2 3 16 52 1 37 2 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 38 77 142 21 26 47 2 96 9 27 32 68 10 26 25 2 63 9 14 1 16 40 3 14 8 25 79 145 1 205 4 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 50 74 10 5 21 1 37 2 10 12 1 4 5 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 24 27 68 11 21 26 1 59 9 25 22 56 10 25 21 2 58 9 14 1 16 40 3 14 8 25 59 123 1 120 3 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 51 1 68 1 148 23 35 78 1 137 12 23 53 88 11 24 29 1 65 1 2 13 1 1 18 1 1 74 136 1 241 1 4 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 9 21 35 1 1 16 18 39 73
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 5 3 15 23 2 1 9 12 1 1 9 9 41 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 18 40 62 11 24 22 1 58 1 7 1 9 1 1 27 82 1 130 1 2 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 22 27 31 2 82
รวมทั้งหมด 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 50 119 117 1 7 294 15 23 1 38 1 2 80 8 20 14 42 493 719 5 1,080 4 2 17 2,320