ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 50 119 117 1 7 294 15 23 1 38 1 2 80 8 20 14 42 493 719 5 1,080 4 2 17 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 34 35 1 117 44 23 1 25 1 94 30 18 28 76 9 23 14 4 50 3 1 6 1 11 133 99 1 108 1 6 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 22 27 31 2 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 11 40 21 9 1 31 18 10 8 36 6 1 1 8 67 27 21 115
วิศวกรรมเครื่องกล 32 25 75 132 32 27 79 1 2 141 12 35 30 77 5 19 11 35 2 2 1 5 2 5 7 85 113 196 1 2 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 2 4 6 2 2 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 25 36 1 1 1 3 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 16 23 59 28 14 19 1 2 64 9 34 25 68 5 19 9 33 2 2 1 5 2 5 7 66 90 77 1 2 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 90 1 151 1 1 305 38 59 1 101 1 200 26 72 51 1 150 15 27 44 1 87 1 5 8 1 15 3 6 9 144 253 2 361 2 1 3 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 23 1 30 5 4 15 24 1 1 7 8 39 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 46 63 2 8 24 34 11 16 70 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 7 18 28 2 10 13 25 2 2 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 32 35 92 17 23 1 25 1 67 16 34 23 73 5 15 22 42 2 3 1 6 1 3 4 64 106 1 111 1 1 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 8 6 14 1 29 1 2 3 6 2 3 5 41 54 71 1 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 24 1 13 1 44 9 21 14 1 45 2 6 8 16 1 2 3 16 52 1 37 2 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 38 77 142 21 26 47 2 96 9 27 32 68 10 26 25 2 63 9 14 1 16 40 3 14 8 25 79 145 1 205 4 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 50 74 10 5 21 1 37 2 10 12 1 4 5 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 24 27 68 11 21 26 1 59 9 25 22 56 10 25 21 2 58 9 14 1 16 40 3 14 8 25 59 123 1 120 3 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 33 1 61 1 114 17 30 70 117 6 20 49 75 11 24 23 1 59 1 7 1 9 1 1 52 109 1 210 1 2 375
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 5 3 15 23 2 1 9 12 1 1 9 9 41 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 9 21 35 1 1 16 18 39 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 18 40 62 11 24 22 1 58 1 7 1 9 1 1 27 82 1 130 1 2 243
รวมทั้งหมด 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 50 119 117 1 7 294 15 23 1 38 1 2 80 8 20 14 42 493 719 5 1,080 4 2 17 2,320