ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 4 4 5 11 59 1 76
การออกแบบ 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 4 4 5 11 59 1 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 4 4 5 11 59 1 76
รวมทั้งหมด 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 4 4 5 11 59 1 76