ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 125 7 1 1 143 12 190 1 11 214 11 93 5 1 110 15 123 1 1 1 1 142 11 1 1 3 16 4 1 5 47 546 3 24 3 2 5 630
พืชศาสตร์ 7 7 3 49 2 54 5 20 2 27 5 28 33 2 2 4 1 1 13 107 4 2 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 32 1 35 5 19 2 26 5 27 32 1 2 3 1 1 12 80 3 2 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 43 1 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 1 11 12 13 1 14 1 43 1 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 6 81 87 5 39 2 1 47 3 55 1 59 3 3 14 202 1 2 1 220
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 1 18 19 1 37 38
ปวส.ประมง 5 5 2 11 13 3 1 4 1 1 2 20 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 44 46 5 32 2 39 3 32 35 2 2 10 110 2 122
วท.บ.ประมง 1 8 9 4 4 23 1 24 1 35 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 6 23 2 31 3 49 1 9 62 23 1 24 7 27 1 1 36 6 1 1 1 9 3 1 4 16 131 2 13 2 2 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 9 1 20 1 22 2 2 1 1 2 31 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 2 10 1 8 1 10 7 1 8 2 13 15 6 1 1 8 3 42 1 4 1 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 7 12 1 18 8 27 12 12 5 13 1 1 20 1 1 3 1 4 11 53 9 1 2 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 9 125 7 1 1 143 12 190 1 11 214 11 93 5 1 110 15 123 1 1 1 1 142 11 1 1 3 16 4 1 5 47 546 3 24 3 2 5 630