ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 974 20 4 2 1 11 1,012 959 13 3 1 6 982 671 182 5 1 2 861 831 137 6 6 1 981 201 49 1 20 271 77 24 1 7 109 3,713 425 18 11 2 1 46 4,216
บริหารธุรกิจ 692 17 1 2 1 11 724 661 12 3 1 6 683 415 90 4 1 1 511 546 88 3 3 640 136 19 1 16 172 44 13 1 6 64 2,494 239 11 8 1 1 40 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 57 1 10 68 53 1 4 58 37 1 1 39 59 7 66 7 4 11 2 1 3 215 10 1 19 245
บธ.บ.การจัดการ 184 3 1 188 79 24 1 1 105 179 18 197 24 1 1 26 7 2 2 11 473 48 2 4 527
บธ.บ.การตลาด 215 4 1 2 222 147 34 1 182 137 34 1 172 20 1 2 23 11 2 1 1 15 530 75 2 2 5 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 73 3 1 77 50 14 64 101 13 1 115 30 3 1 5 39 3 2 1 6 257 35 2 1 6 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 122 4 1 1 128 116 1 1 118 101 17 1 1 120 70 16 1 3 90 55 14 4 73 21 7 1 29 485 59 3 4 1 6 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 505 12 1 1 1 520 505 12 1 1 1 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 164 1 1 166 188 188 138 53 191 141 30 3 1 175 57 24 4 85 31 11 1 43 719 119 4 1 5 848
บช.บ.การบัญชี 164 1 1 166 188 188 138 53 191 141 30 3 1 175 57 24 4 85 31 11 1 43 719 119 4 1 5 848
ศิลปศาสตร์ 118 2 2 122 110 1 111 118 39 1 1 159 144 19 3 166 8 6 14 2 2 500 67 3 3 1 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 72 34 1 1 108 97 9 3 109 6 5 11 2 2 237 48 1 3 1 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 1 54 50 1 51 46 5 51 47 10 57 2 1 3 198 17 1 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 65 2 1 68 65 2 1 68
รวมทั้งหมด 974 20 4 2 1 11 1,012 959 13 3 1 6 982 671 182 5 1 2 861 831 137 6 6 1 981 201 49 1 20 271 77 24 1 7 109 3,713 425 18 11 2 1 46 4,216