ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 552 162 3 2 2 721 581 95 4 1 681 233 94 1 1 1 34 364 177 42 2 2 8 231 3,232 451 64 8 4 10 55 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 123 1 1 1 1 127 82 3 1 86 54 13 67 85 11 96 41 20 5 66 36 18 1 55 421 66 1 1 1 7 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 23 5 1 29 6 2 8 135 13 1 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 25 2 27 1 1 2 1 1 108 11 1 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 11 4 15 31 5 36 17 14 4 35 29 16 1 46 122 41 1 5 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
วิศวกรรมเครื่องกล 148 5 1 1 1 156 170 1 1 1 173 133 35 1 1 170 130 19 2 151 66 9 8 83 42 5 2 3 52 689 74 5 2 1 2 12 785
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 31 29 1 1 31 2 7 9 5 5 66 9 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 1 26 19 19 15 2 17 26 1 1 28 18 1 19 6 1 7 109 4 1 2 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 1 1 1 28 23 23 21 2 23 16 2 18 12 1 13 5 1 1 7 102 6 1 1 2 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 2 1 67 98 1 99 47 19 1 1 68 79 15 1 95 36 9 6 51 31 4 2 1 38 355 49 3 1 1 1 8 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 44 3 47 3 3 47 3 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 4 2 6 1 1 2 10 3 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 7 2 2 1 301 265 13 38 1 1 318 190 65 3 258 162 38 1 201 58 33 1 1 1 15 109 43 13 2 58 1,007 169 43 4 1 3 18 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 1 32 48 7 38 93 4 5 9 2 1 3 85 14 38 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 2 19 3 3 5 1 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 11 1 64 41 13 54 14 4 1 1 2 22 3 2 5 110 30 2 1 2 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 6 1 2 1 137 97 3 1 101 64 19 1 84 54 7 1 62 17 3 6 26 9 1 10 368 39 2 1 3 7 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 83 2 1 86 49 28 1 78 55 16 71 21 25 1 2 49 31 10 2 43 300 81 1 2 4 388
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 2 2 6 1 7 1 5 6 17 2 5 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 101 6 2 1 1 111 87 1 88 92 20 1 113 96 10 106 22 9 3 34 15 1 1 1 18 413 46 2 1 2 6 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 1 2 31 24 24 21 11 32 26 2 28 4 4 1 1 2 104 14 2 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 73 5 1 1 80 63 1 64 71 9 1 81 70 8 78 18 9 3 30 14 1 1 16 309 32 1 2 5 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 248 13 8 2 4 275 176 9 4 3 192 83 29 1 113 108 17 1 1 127 46 23 3 72 41 5 1 1 48 702 96 13 2 2 12 827
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 5 5 4 4 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 6 8 2 2 51 7 3 10 40 9 8 2 2 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 1 1 61 62 1 1 64 45 4 1 50 32 12 1 1 46 20 6 1 27 22 2 24 240 26 2 1 3 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 6 1 148 74 4 2 3 83 33 24 57 71 5 76 26 17 2 45 19 3 1 1 24 364 59 2 1 7 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 42 3 1 1 4 857 552 162 3 2 2 721 581 95 4 1 681 233 94 1 1 1 34 364 177 42 2 2 8 231 3,232 451 64 8 4 10 55 3,824