ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 369 8 2 3 1 2 385 441 7 3 6 4 461 179 11 2 4 1 197 170 9 2 1 1 183 14 1 15 1 1 1,174 36 9 13 2 8 1,242
บริหารธุรกิจ 243 6 2 3 2 256 294 3 2 3 1 303 95 6 1 3 1 106 90 4 2 1 97 7 1 8 1 1 730 20 7 9 1 4 771
ปวส.การตลาด 15 1 1 17 22 1 1 24 1 1 1 1 38 2 1 2 43
ปวส.การจัดการ 26 26 31 1 32 5 5 62 1 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 1 1 2 22 9 9 3 3 1 1 31 1 1 2 35
บธ.บ.การตลาด 57 2 59 16 2 1 19 22 22 2 2 97 2 2 1 102
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 4 1 1 142 136 4 1 1 142
บธ.บ.การจัดการ 126 2 1 129 53 4 1 58 47 2 49 3 3 229 6 2 2 239
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 48 1 49 49 1 50 17 2 1 20 20 2 1 1 24 2 1 3 1 1 137 5 3 1 1 147
บัญชี 113 2 115 124 4 3 3 134 54 1 1 56 32 4 36 6 6 329 11 4 3 347
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 113 2 115 109 2 1 3 115 54 1 1 56 32 4 36 6 6 314 9 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 13 1 14 23 1 24 30 4 1 35 48 1 1 50 1 1 115 5 2 1 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 16 1 17 18 3 21 31 31 73 3 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 17 1 1 19 1 1 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 369 8 2 3 1 2 385 441 7 3 6 4 461 179 11 2 4 1 197 170 9 2 1 1 183 14 1 15 1 1 1,174 36 9 13 2 8 1,242