ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 5 1 1 1 115 29 2 31 37 1 38 9 1 10 182 7 1 1 3 194
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 1 20 7 7 33 1 34 6 1 7 63 4 1 68
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 9 1 10 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 1 1 2 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 3 66 13 2 15 76 3 2 81
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 13 2 15 28 2 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 3 51 48 3 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 1 1 29 9 9 4 4 3 3 43 1 1 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 1 16 9 9 1 1 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3 6 6
รวมทั้งหมด 107 5 1 1 1 115 29 2 31 37 1 38 9 1 10 182 7 1 1 3 194