ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 249 4 1 1 3 258 171 1 2 174 201 26 4 1 1 2 235 183 26 2 1 212 20 2 2 24 61 12 7 80 885 71 7 2 1 4 13 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 172 2 1 1 2 178 64 1 1 66 123 7 2 1 2 135 73 10 1 84 20 2 2 24 17 5 3 25 469 27 4 2 2 8 512
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 3 3 8 8 7 5 1 13 6 4 1 11 57 9 1 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 85 2 1 1 1 90 61 1 1 63 92 3 1 1 2 99 37 2 39 4 1 1 6 279 9 2 2 1 4 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 1 55 10 3 13 64 3 1 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 2 21 8 8 27 2 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 1 1 15 10 1 11 12 2 2 16 7 1 8 42 4 1 3 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 55 55 45 2 1 48 68 5 1 74 39 7 4 50 244 12 3 1 4 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 55 55 45 2 1 48 68 5 1 74 39 7 4 50 244 12 3 1 4 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 52 1 53 33 19 52 42 11 1 54 5 5 172 32 2 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 1 1 40 2 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 2 1 43 38 1 39 27 17 44 23 11 34 4 4 132 30 1 1 164
รวมทั้งหมด 249 4 1 1 3 258 171 1 2 174 201 26 4 1 1 2 235 183 26 2 1 212 20 2 2 24 61 12 7 80 885 71 7 2 1 4 13 983