ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 74 1 237 350 47 51 1 197 3 299 10 30 151 191 7 16 137 4 164 1 5 6 102 172 2 727 7 1,010
บริหารธุรกิจ 10 32 1 134 177 19 20 1 92 1 133 3 12 74 89 4 8 65 1 78 3 3 36 72 2 368 2 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 3 1 36 42 5 17 22 8 8 1 1 2 8 1 62 73
บธ.บ.การตลาด 7 2 26 35 6 19 25 2 6 25 33 9 14 70 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 18 1 35 57 10 15 30 1 56 3 1 38 42 2 2 32 1 37 1 1 18 36 1 136 2 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 14 99 120 7 14 99 120
บัญชี 23 39 63 125 24 24 59 1 108 5 10 38 53 3 5 61 2 71 1 1 2 55 79 222 3 359
บช.บ.การบัญชี 23 39 63 125 24 24 59 1 108 5 10 38 53 3 5 61 2 71 1 1 2 55 79 222 3 359
ศิลปศาสตร์ 5 3 40 48 4 7 46 1 58 2 8 39 49 3 11 1 15 1 1 11 21 137 2 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 2 8 13 4 4 14 22 5 17 22 3 10 1 14 1 1 7 14 50 1 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 1 32 35 3 32 1 36 2 3 22 27 1 1 4 7 87 1 99
รวมทั้งหมด 38 74 1 237 350 47 51 1 197 3 299 10 30 151 191 7 16 137 4 164 1 5 6 102 172 2 727 7 1,010