ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 3 2 34 46 3 3 30 36 4 8 26 38 1 7 8 2 1 3 15 14 2 99 1 131
วิทยาศาสตร์ 7 2 2 13 24 1 1 13 15 2 4 10 16 1 6 7 1 1 11 7 2 42 1 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 2 13 24 1 1 13 15 2 4 10 16 1 6 7 1 1 11 7 2 42 1 63
อุตสาหกรรมเกษตร 1 21 22 2 2 17 21 2 4 16 22 1 1 2 2 4 7 57 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 21 22 1 21 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 17 21 2 4 16 22 1 1 2 2 4 6 36 46
รวมทั้งหมด 7 3 2 34 46 3 3 30 36 4 8 26 38 1 7 8 2 1 3 15 14 2 99 1 131