ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 178 213 2 354 1 2 750 141 153 2 290 2 3 591 67 158 154 1 1 381 28 84 76 1 3 192 1 1 2 19 38 56 1 1 115 434 646 4 931 3 3 10 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 54 31 78 163 51 31 66 1 2 151 24 40 31 1 96 6 15 6 27 4 4 5 13 139 121 186 1 1 2 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 24 30 2 1 30 33 1 3 4 5 5 57 67
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 22 37 7 16 23 1 1 2 11 12 39 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 15 23 58 28 14 19 1 2 64 9 31 25 1 66 2 14 5 21 2 4 1 7 61 78 73 1 1 2 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 9 38 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 62 26 17 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 95 1 148 1 1 322 54 65 2 111 1 233 27 77 61 1 166 5 24 30 1 60 1 1 3 4 11 1 19 166 265 3 361 1 2 3 801
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 43 60 2 8 23 33 11 16 66 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 10 14 4 2 11 17 6 4 21 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 7 16 25 2 9 13 24 1 1 4 16 30 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 3 4 5 1 13 3 2 4 9 36 52 60 1 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 31 34 90 17 23 1 24 1 66 16 34 23 73 2 9 18 29 1 4 1 6 60 98 1 103 1 1 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 23 1 12 1 42 4 21 11 1 37 5 3 8 1 2 3 9 50 1 28 2 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 6 4 10 1 1 40 29 1 53 1 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 37 68 129 15 24 42 81 11 22 20 53 10 24 21 2 57 11 28 29 68 71 135 180 2 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 9 14 43 66 5 3 17 25 1 7 8 14 18 67 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 23 25 63 10 21 25 56 11 22 20 53 10 24 21 2 57 11 27 22 60 57 117 113 2 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 50 1 60 1 136 21 33 71 1 126 5 19 42 66 7 21 19 1 48 1 1 1 2 11 1 15 58 125 1 204 1 3 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 7 14 31 4 7 15 26 1 1 14 15 29 58
ปวส.ช่างโลหะ 5 13 18 4 3 15 22 1 4 5 5 8 32 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 26 1 53 7 18 34 59 4 18 40 62 7 21 13 1 42 1 7 1 9 23 78 1 120 1 2 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 7 1 19 1 1 2 4 6 6 1 1 16 24 23 1 64
รวมทั้งหมด 178 213 2 354 1 2 750 141 153 2 290 2 3 591 67 158 154 1 1 381 28 84 76 1 3 192 1 1 2 19 38 56 1 1 115 434 646 4 931 3 3 10 2,031