ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 178 213 2 354 1 2 750 141 153 2 290 2 3 591 67 158 154 1 1 381 28 84 76 1 3 192 1 1 2 19 38 56 1 1 115 434 646 4 931 3 3 10 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 34 33 1 115 44 23 1 24 1 93 22 15 24 61 4 7 11 22 1 1 2 118 79 1 93 1 1 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 6 4 10 1 1 40 29 1 53 1 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 7 1 19 1 1 2 4 6 6 1 1 16 24 23 1 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 9 38 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 62 26 17 105
วิศวกรรมเครื่องกล 32 24 69 125 30 22 65 1 2 120 9 31 25 1 66 2 14 5 21 4 4 5 13 77 95 169 1 1 2 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 24 30 2 1 30 33 1 3 4 5 5 57 67
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 22 37 7 16 23 1 1 2 11 12 39 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 15 23 58 28 14 19 1 2 64 9 31 25 1 66 2 14 5 21 2 4 1 7 61 78 73 1 1 2 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 86 1 131 1 279 37 56 1 95 1 190 21 72 45 1 139 5 18 26 1 50 3 4 11 1 19 126 236 2 308 1 1 3 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 10 14 4 2 11 17 6 4 21 31
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 43 60 2 8 23 33 11 16 66 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 7 16 25 2 9 13 24 1 1 4 16 30 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 31 34 90 17 23 1 24 1 66 16 34 23 73 2 9 18 29 1 4 1 6 60 98 1 103 1 1 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 3 4 5 1 13 3 2 4 9 36 52 60 1 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 23 1 12 1 42 4 21 11 1 37 5 3 8 1 2 3 9 50 1 28 2 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 37 68 129 15 24 42 81 11 22 20 53 10 24 21 2 57 11 28 29 68 71 135 180 2 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 9 14 43 66 5 3 17 25 1 7 8 14 18 67 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 23 25 63 10 21 25 56 11 22 20 53 10 24 21 2 57 11 27 22 60 57 117 113 2 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 32 1 53 1 102 15 28 64 107 4 18 40 62 7 21 13 1 42 1 2 11 1 15 42 101 1 181 1 2 328
ปวส.ช่างโลหะ 5 13 18 4 3 15 22 1 4 5 5 8 32 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 7 14 31 4 7 15 26 1 1 14 15 29 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 26 1 53 7 18 34 59 4 18 40 62 7 21 13 1 42 1 7 1 9 23 78 1 120 1 2 225
รวมทั้งหมด 178 213 2 354 1 2 750 141 153 2 290 2 3 591 67 158 154 1 1 381 28 84 76 1 3 192 1 1 2 19 38 56 1 1 115 434 646 4 931 3 3 10 2,031