ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 3 3 5 11 58 1 75
การออกแบบ 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 3 3 5 11 58 1 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 3 3 5 11 58 1 75
รวมทั้งหมด 2 1 10 13 1 3 7 1 12 1 6 22 29 1 1 16 18 3 3 5 11 58 1 75