ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 129 2 1 1 133 149 3 2 154 155 7 2 1 165 147 3 1 1 152 18 1 19 598 15 4 3 3 623
บริหารธุรกิจ 57 1 1 1 60 69 2 2 73 82 2 1 85 75 1 1 1 78 13 1 14 296 6 3 2 3 310
บธ.บ.การจัดการ 36 1 37 51 1 1 53 47 1 1 49 7 7 141 2 2 1 146
บธ.บ.การตลาด 12 1 2 15 16 1 17 4 1 5 1 1 33 3 2 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 15 15 24 24 5 1 6 65 1 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 1 1 1 60 57 1 1 1 60
บัญชี 64 64 67 1 68 59 5 1 65 56 56 2 2 248 6 1 255
บช.บ.การบัญชี 64 64 67 1 68 59 5 1 65 56 56 2 2 248 6 1 255
ศิลปศาสตร์ 8 1 9 13 13 14 1 15 16 2 18 3 3 54 3 1 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 1 9 13 13 14 1 15 16 2 18 3 3 54 3 1 58
รวมทั้งหมด 129 2 1 1 133 149 3 2 154 155 7 2 1 165 147 3 1 1 152 18 1 19 598 15 4 3 3 623