ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 96 1 1 114 3 40 1 44 16 54 2 2 74 1 4 1 6 2 1 3 38 195 4 4 241
วิศวกรรมเครื่องกล 7 48 1 56 2 30 32 8 17 1 26 1 1 2 2 1 3 20 97 2 119
ปวส.ช่างยนต์ 1 24 25 2 24 26 2 1 3 5 49 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 24 1 31 6 6 8 17 1 26 1 1 2 15 48 2 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 22 27 9 1 10 6 17 1 2 26 3 1 4 11 51 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 22 27 9 1 10 6 17 1 2 26 3 1 4 11 51 2 3 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 26 1 31 1 1 2 2 20 22 7 47 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 26 1 31 1 1 2 2 20 22 7 47 1 55
รวมทั้งหมด 16 96 1 1 114 3 40 1 44 16 54 2 2 74 1 4 1 6 2 1 3 38 195 4 4 241