ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 904 19 4 1 1 2 931 932 13 3 1 4 953 660 177 5 1 1 844 845 117 6 6 1 975 287 61 1 24 373 3,628 387 18 9 2 1 31 4,076
บริหารธุรกิจ 633 16 1 1 1 2 654 638 12 3 1 4 658 404 88 4 1 1 498 552 77 3 3 635 184 28 1 19 232 2,411 221 11 6 1 1 26 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 46 1 1 48 51 1 2 54 36 1 1 38 60 5 65 9 5 14 202 8 1 8 219
บธ.บ.การจัดการ 181 3 1 185 74 24 1 1 100 181 16 197 31 3 1 35 467 46 2 2 517
บธ.บ.การตลาด 211 4 1 2 218 145 34 1 180 141 29 1 171 32 1 1 3 37 529 68 2 2 5 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 71 3 1 75 50 13 63 101 12 1 114 36 4 5 45 258 32 2 5 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 102 4 1 107 104 1 1 106 99 16 1 1 117 69 15 1 3 88 75 20 5 100 449 56 3 3 1 6 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 477 11 1 1 1 491 477 11 1 1 1 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 159 1 1 161 184 184 139 50 189 147 24 3 1 175 92 28 5 125 721 103 4 1 5 834
บช.บ.การบัญชี 159 1 1 161 184 184 139 50 189 147 24 3 1 175 92 28 5 125 721 103 4 1 5 834
ศิลปศาสตร์ 112 2 2 116 110 1 111 117 39 1 157 146 16 3 165 11 5 16 496 63 3 3 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 72 34 1 107 98 7 3 108 9 4 13 239 45 1 3 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 1 50 50 1 51 45 5 50 48 9 57 2 1 3 194 16 1 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 63 2 1 66 63 2 1 66
รวมทั้งหมด 904 19 4 1 1 2 931 932 13 3 1 4 953 660 177 5 1 1 844 845 117 6 6 1 975 287 61 1 24 373 3,628 387 18 9 2 1 31 4,076