ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 329 7 1 2 339 295 6 3 1 1 2 308 315 46 2 2 2 367 345 22 1 2 1 2 373 73 18 1 1 8 101 97 2 9 108 1,454 101 7 8 3 4 19 1,596
การออกแบบ 100 1 101 98 2 1 1 102 118 24 2 1 145 131 6 1 1 139 30 1 2 33 477 34 4 1 2 2 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 1 37 33 33 39 13 52 59 4 63 15 1 16 182 18 1 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 29 29 21 1 22 41 5 2 48 37 1 1 1 40 1 1 1 3 129 8 3 1 1 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 31 31 40 1 1 1 43 38 6 1 45 35 1 36 14 14 158 8 1 1 1 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 53 1 54 54 1 55 42 12 54 64 3 1 68 20 1 2 23 233 17 1 1 2 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 36 1 37 39 1 40 31 7 38 42 2 44 18 1 19 166 11 1 178
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 11 5 16 22 1 1 24 2 2 4 67 6 1 2 76
ศิลปกรรม 73 4 1 78 64 4 2 70 73 3 1 77 67 5 2 74 24 24 301 16 4 2 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 73 4 1 78 64 4 2 70 73 3 1 77 67 5 2 74 24 24 301 16 4 2 323
สถาปัตยกรรม 103 1 1 1 106 79 2 81 82 7 1 1 91 83 8 1 92 73 18 1 1 8 101 23 5 28 443 34 3 3 1 2 13 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 1 8 7 1 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 20 14 3 37 10 3 13 152 19 1 1 1 6 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 69 1 1 71 46 1 47 56 6 62 54 5 1 60 53 4 1 1 5 64 6 1 7 284 15 2 2 2 6 311
รวมทั้งหมด 329 7 1 2 339 295 6 3 1 1 2 308 315 46 2 2 2 367 345 22 1 2 1 2 373 73 18 1 1 8 101 97 2 9 108 1,454 101 7 8 3 4 19 1,596