ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 7 123 138 1 1 1 1 142 23 23 10 10 3 1 4 290 9 1 1 1 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 107 6 113 134 1 1 1 137 1 1 242 7 1 1 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 53 5 58 80 1 1 82 1 1 134 6 1 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 27 1 28 26 1 27 53 1 1 55
สหวิทยาการ 9 1 10 4 1 5 22 22 10 10 3 1 4 48 2 1 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 1 5 22 22 10 10 2 1 3 38 1 1 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 1 10 9 1 10
รวมทั้งหมด 116 7 123 138 1 1 1 1 142 23 23 10 10 3 1 4 290 9 1 1 1 302