ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 361 7 2 3 1 2 376 439 7 3 6 4 459 167 11 2 4 1 185 172 6 1 1 1 181 23 1 24 1,162 32 8 13 2 8 1,225
บริหารธุรกิจ 236 5 2 3 2 248 293 3 2 3 1 302 84 6 1 3 1 95 92 1 1 1 95 16 1 17 721 16 6 9 1 4 757
ปวส.การจัดการ 25 25 30 1 31 3 3 58 1 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 1 1 2 22 9 9 4 4 31 1 1 2 35
ปวส.การตลาด 14 1 1 16 22 1 1 24 1 1 37 2 2 41
บธ.บ.การจัดการ 126 2 1 129 51 4 1 56 48 1 49 3 3 228 5 2 2 237
บธ.บ.การตลาด 57 2 59 16 2 1 19 22 22 2 2 97 2 2 1 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 44 1 45 49 1 50 17 2 1 20 22 1 1 24 3 1 4 135 3 3 1 1 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 135 3 1 1 140 135 3 1 1 140
บัญชี 112 2 114 123 4 3 3 133 53 1 1 55 32 4 36 6 6 326 11 4 3 344
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 112 2 114 108 2 1 3 114 53 1 1 55 32 4 36 6 6 311 9 2 3 325
ศิลปศาสตร์ 13 1 14 23 1 24 30 4 1 35 48 1 1 50 1 1 115 5 2 1 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 16 1 17 18 3 21 31 31 73 3 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 17 1 1 19 1 1 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 361 7 2 3 1 2 376 439 7 3 6 4 459 167 11 2 4 1 185 172 6 1 1 1 181 23 1 24 1,162 32 8 13 2 8 1,225