ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 167 3 1 1 1 173 142 1 143 80 80 95 4 2 101 14 14 498 8 3 1 1 511
บริหารธุรกิจ 97 3 1 101 56 56 57 57 62 4 2 68 8 8 280 7 2 1 290
บธ.บ.การจัดการ 23 23 21 1 22 4 4 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 30 3 1 34 1 1 63 3 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 1 28 2 2 11 1 12 3 3 43 1 1 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 70 2 1 73 56 56 126 2 1 129
บัญชี 70 1 1 72 86 1 87 23 23 33 33 6 6 218 1 1 1 221
บช.บ.การบัญชี 70 1 1 72 86 1 87 23 23 33 33 6 6 218 1 1 1 221
รวมทั้งหมด 167 3 1 1 1 173 142 1 143 80 80 95 4 2 101 14 14 498 8 3 1 1 511