ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 237 5 1 243 246 4 1 1 3 255 173 1 174 181 21 4 1 1 208 141 20 2 1 164 978 51 7 2 2 4 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 15 19 1 20 33 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 15 11 1 12 25 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 122 2 124 169 2 1 1 2 175 65 1 66 94 5 1 1 101 22 8 1 31 472 18 3 2 2 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 2 62 85 2 1 1 1 90 62 1 63 76 2 1 1 80 10 2 12 293 9 2 2 1 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 30 30 3 3 8 8 12 6 1 19 75 6 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 54 1 55 10 3 13 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 2 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 71 6 1 78 267 8 3 2 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 2 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 71 6 1 78 267 8 3 2 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 1 57 40 2 1 43 53 53 28 16 44 29 5 1 35 206 24 2 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 1 57 40 2 1 43 39 39 22 14 36 10 5 15 167 22 1 190
รวมทั้งหมด 237 5 1 243 246 4 1 1 3 255 173 1 174 181 21 4 1 1 208 141 20 2 1 164 978 51 7 2 2 4 1,044