ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 152 213 1 393 1 760 173 210 2 346 1 732 121 113 2 148 2 386 61 140 148 1 350 4 7 11 22 45 80 141 1 1 2 270 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 18 38 84 46 34 32 1 113 45 23 1 23 92 22 15 24 61 4 7 11 22 1 1 2 146 97 1 129 1 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 11 15 38 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 6 4 10 1 1 52 40 1 68 1 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 4 9 14 9 18 6 33 7 5 6 18 1 1 2 4 6 6 1 1 18 28 30 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 14 32 21 7 9 37 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 76 29 31 136
วิศวกรรมเครื่องกล 16 42 72 130 32 23 68 123 30 14 19 1 64 10 30 25 1 66 5 16 30 2 53 93 125 214 1 1 2 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 6 8 25 39 2 3 24 29 1 1 13 15 9 12 62 83
ปวส.ช่างยนต์ 4 6 27 37 10 5 22 37 1 1 13 15 15 12 62 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 28 20 54 20 15 22 57 30 14 19 1 64 10 30 25 1 66 3 14 4 2 23 69 101 90 1 1 2 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 87 1 132 274 56 86 1 132 275 29 37 1 47 1 115 15 56 39 110 8 14 34 1 57 162 280 3 384 1 1 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 10 14 1 2 11 14 4 1 7 12 7 5 28 40
ปวส.ไฟฟ้า 8 1 25 34 9 8 43 60 3 5 8 17 12 73 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 20 28 2 7 16 25 1 6 7 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 32 1 36 92 24 31 34 89 17 23 1 24 1 66 12 27 17 56 3 8 11 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 30 29 68 15 15 16 46 12 14 23 49 2 16 11 29 3 4 7 1 15 41 79 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 13 11 25 3 1 4 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 19 12 38 5 23 1 12 41 12 42 1 24 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 29 39 69 137 23 35 61 119 10 21 25 56 10 22 20 52 25 44 58 127 97 161 233 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 6 13 42 61 8 12 37 57 3 4 19 26 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 26 27 76 15 23 24 62 10 21 25 56 10 22 20 52 22 40 39 101 80 132 135 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 27 82 1 135 16 32 1 53 102 7 18 34 59 4 17 40 61 6 6 18 1 31 58 100 1 227 2 388
ปวส.ช่างโลหะ 2 2 29 1 34 5 13 18 3 2 11 16 5 9 53 1 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 5 20 33 10 7 14 31 1 3 4 19 12 37 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 20 33 68 6 20 1 26 53 7 18 34 59 4 17 40 61 2 4 4 1 11 34 79 1 137 1 252
รวมทั้งหมด 152 213 1 393 1 760 173 210 2 346 1 732 121 113 2 148 2 386 61 140 148 1 350 4 7 11 22 45 80 141 1 1 2 270 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520