ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 92 1 2 95 57 1 58 62 1 2 65 78 12 1 91 25 1 26 314 15 2 1 3 335
พืชศาสตร์ 1 1 33 1 1 35 42 8 1 51 10 10 86 9 1 1 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 33 1 1 35 42 8 1 51 10 10 85 9 1 1 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 46 1 2 49 31 31 77 1 2 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 42 1 2 45 31 31 73 1 2 76
วิทยาศาสตร์ 33 33 21 1 22 4 1 5 13 13 6 1 7 77 2 1 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 33 21 1 22 4 1 5 13 13 6 1 7 77 2 1 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 15 3 18 5 5 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 15 3 18 3 3 31 3 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 3 3 8 8 8 1 9 4 4 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 3 3 8 8 8 1 9 32 1 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 92 1 2 95 57 1 58 62 1 2 65 78 12 1 91 25 1 26 314 15 2 1 3 335