ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 79 1 14 94 26 1 27 40 40 145 1 14 1 161
วิศวกรรมเครื่องกล 35 1 14 50 14 14 30 30 79 1 14 94
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 10 10 22 22 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 1 14 44 4 4 33 1 14 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 12 1 13 10 10 66 1 67
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 3 3 9 9 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 9 1 10 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 79 1 14 94 26 1 27 40 40 145 1 14 1 161