ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,096 13 11 11 1 6 2 1,140 959 20 7 7 993 810 11 3 1 825 675 144 6 1 826 467 67 3 3 1 5 546 4,007 255 30 22 3 6 7 4,330
บริหารธุรกิจ 760 10 8 8 4 2 792 692 17 4 7 720 524 10 3 1 538 411 77 5 1 494 298 40 3 3 1 3 348 2,685 154 23 19 2 4 5 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 35 2 37 44 1 45 54 1 55 33 2 1 36 32 1 1 34 198 5 3 1 207
บธ.บ.การจัดการ 122 2 1 125 72 19 1 92 47 3 1 51 241 24 2 1 268
บธ.บ.การตลาด 167 3 1 171 143 33 1 177 24 3 1 28 334 39 1 1 1 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 72 3 1 76 49 10 59 64 7 1 1 73 185 20 2 1 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 1 1 111 114 13 2 1 130 111 26 2 3 142 334 40 5 3 1 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 541 8 5 6 3 2 565 478 12 1 1 492 1,019 20 6 7 3 2 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 180 2 1 2 1 186 162 4 3 6 175 342 6 4 8 1 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 8 8 20 20 32 32
บัญชี 185 1 2 1 189 155 1 1 157 177 177 138 35 173 151 24 2 177 806 60 2 2 1 2 873
บช.บ.การบัญชี 185 1 2 1 189 155 1 1 157 177 177 138 35 173 151 24 2 177 806 60 2 2 1 2 873
ศิลปศาสตร์ 151 3 2 1 1 1 159 112 2 2 116 109 1 110 126 32 1 159 18 3 21 516 41 5 1 1 1 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 78 28 1 107 12 3 15 150 31 1 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 1 1 56 49 1 50 49 1 50 48 4 52 6 6 206 6 1 1 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 97 2 2 1 1 103 63 2 1 66 160 4 3 1 1 169
รวมทั้งหมด 1,096 13 11 11 1 6 2 1,140 959 20 7 7 993 810 11 3 1 825 675 144 6 1 826 467 67 3 3 1 5 546 4,007 255 30 22 3 6 7 4,330