ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 215 41 6 1 4 1 29 297 112 7 119 139 1 1 1 142 22 22 13 1 14 501 50 6 1 5 2 29 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 157 3 1 1 1 1 164 104 6 110 134 1 1 1 137 3 3 398 10 1 2 2 1 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 73 1 1 75 51 5 56 80 1 1 82 3 3 207 6 1 1 1 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 31 2 33 26 1 27 26 1 27 83 3 1 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 32 1 1 1 35 32 1 1 1 35
สหวิทยาการ 58 38 5 1 3 28 133 8 1 9 5 5 22 22 10 1 11 103 40 5 1 3 28 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 29 14 1 3 47 29 14 1 3 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 22 22 10 1 11 37 1 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 2 1 10 8 1 9 15 3 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 18 3 4 1 26 18 3 4 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 27 46 19 27 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 215 41 6 1 4 1 29 297 112 7 119 139 1 1 1 142 22 22 13 1 14 501 50 6 1 5 2 29 594