ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 233 5 1 4 243 246 4 1 1 3 255 171 1 2 174 178 22 4 1 1 2 208 136 20 2 1 5 164 964 52 7 2 2 4 13 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 15 18 1 1 20 32 1 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 15 10 1 1 12 24 1 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 120 2 2 124 169 2 1 1 2 175 64 1 1 66 92 5 1 1 2 101 20 8 1 2 31 465 18 3 2 2 7 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 2 62 85 2 1 1 1 90 61 1 1 63 74 2 1 1 2 80 9 2 1 12 287 9 2 2 1 6 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 30 30 3 3 8 8 11 6 1 1 19 74 6 1 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 54 1 55 10 3 13 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 2 1 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 69 6 1 2 78 264 8 3 2 3 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 58 2 1 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 69 6 1 2 78 264 8 3 2 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 1 1 57 40 2 1 43 52 1 53 27 17 44 29 5 1 35 203 25 2 2 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 1 1 57 40 2 1 43 38 1 39 21 15 36 10 5 15 164 23 1 2 190
รวมทั้งหมด 233 5 1 4 243 246 4 1 1 3 255 171 1 2 174 178 22 4 1 1 2 208 136 20 2 1 5 164 964 52 7 2 2 4 13 1,044