ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 150 213 1 393 1 2 760 173 210 2 345 1 1 732 118 113 2 148 2 3 386 58 144 147 1 350 4 7 11 22 43 79 142 1 1 4 270 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 18 38 84 46 34 32 1 113 44 23 1 23 1 92 22 15 24 61 4 7 11 22 1 1 2 145 97 1 129 1 1 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 14 32 21 7 9 37 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 76 29 31 136
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 11 15 38 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 6 4 10 1 1 52 40 1 68 1 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 4 9 14 9 18 6 33 6 5 6 1 18 1 1 2 4 6 6 1 1 17 28 30 1 76
วิศวกรรมเครื่องกล 15 42 72 1 130 32 23 68 123 28 14 19 1 2 64 9 31 25 1 66 5 15 31 2 53 89 125 215 1 1 5 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 6 8 25 39 2 3 24 29 1 14 15 9 11 63 83
ปวส.ช่างยนต์ 3 6 27 1 37 10 5 22 37 1 1 13 15 14 12 62 1 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 28 20 54 20 15 22 57 28 14 19 1 2 64 9 31 25 1 66 3 14 4 2 23 66 102 90 1 1 4 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 87 1 132 274 57 86 1 131 275 29 37 1 47 1 115 13 58 39 110 8 14 34 1 57 161 282 3 383 1 1 831
ปวส.ไฟฟ้า 8 1 25 34 9 8 43 60 3 5 8 17 12 73 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 10 14 2 2 10 14 4 1 7 12 8 5 27 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 20 28 2 7 16 25 1 6 7 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 32 1 36 92 24 31 34 89 17 23 1 24 1 66 12 27 17 56 3 8 11 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 30 29 68 15 15 16 46 12 14 23 49 1 17 11 29 3 4 7 1 15 40 80 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 25 3 1 4 17 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 19 12 38 5 23 1 12 41 12 42 1 24 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 29 39 69 137 23 35 61 119 10 21 25 56 10 23 19 52 23 44 58 2 127 95 162 232 2 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 6 13 42 61 8 12 37 57 3 4 19 26 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 26 27 76 15 23 24 62 10 21 25 56 10 23 19 52 20 40 39 2 101 78 133 134 2 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 27 82 1 1 135 15 32 1 53 1 102 7 18 34 59 4 17 40 61 6 6 18 1 31 56 100 1 227 2 2 388
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 5 20 1 33 10 7 14 31 1 3 4 18 12 37 1 68
ปวส.ช่างโลหะ 2 2 29 1 34 5 13 18 3 2 11 16 5 9 53 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 20 33 68 5 20 1 26 1 53 7 18 34 59 4 17 40 61 2 4 4 1 11 33 79 1 137 1 1 252
รวมทั้งหมด 150 213 1 393 1 2 760 173 210 2 345 1 1 732 118 113 2 148 2 3 386 58 144 147 1 350 4 7 11 22 43 79 142 1 1 4 270 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520