ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 129 1 2 132 120 2 1 1 124 132 3 2 137 143 7 2 1 153 21 1 22 545 13 3 2 5 568
บริหารธุรกิจ 56 1 1 58 63 1 1 1 66 54 2 2 58 80 2 1 83 9 1 10 262 6 2 1 4 275
บธ.บ.การจัดการ 29 1 30 49 1 1 51 5 5 83 2 1 86
บธ.บ.การตลาด 11 1 2 14 16 1 17 1 1 28 2 2 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 3 1 4 32 1 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 56 1 1 58 63 1 1 1 66 119 2 1 1 1 124
บัญชี 61 61 50 50 66 1 67 49 5 1 55 9 9 235 6 1 242
บช.บ.การบัญชี 61 61 50 50 66 1 67 49 5 1 55 9 9 235 6 1 242
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 7 1 8 12 12 14 1 15 3 3 48 1 1 1 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 1 13 7 1 8 12 12 14 1 15 3 3 48 1 1 1 51
รวมทั้งหมด 129 1 2 132 120 2 1 1 124 132 3 2 137 143 7 2 1 153 21 1 22 545 13 3 2 5 568