ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,077 13 11 11 1 6 21 1,140 957 20 7 7 2 993 805 11 3 1 5 825 658 159 6 1 1 825 447 75 2 3 1 16 544 3,944 278 29 22 3 6 45 4,327
บริหารธุรกิจ 743 10 8 8 4 19 792 690 17 4 7 2 720 519 10 3 1 5 538 404 83 5 1 1 494 283 44 2 3 1 13 346 2,639 164 22 19 2 4 40 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 25 2 10 37 43 1 1 45 51 1 3 55 33 2 1 36 29 1 4 34 181 5 3 18 207
บธ.บ.การจัดการ 122 2 1 125 70 20 1 1 92 47 3 1 51 239 25 2 2 268
บธ.บ.การตลาด 165 3 1 2 171 142 34 1 177 23 3 1 1 28 330 40 1 1 1 3 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 72 3 1 76 46 13 59 57 9 1 5 72 175 25 2 5 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 1 1 111 113 14 2 1 130 107 28 1 3 2 141 329 43 4 3 1 2 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 536 8 5 6 3 7 565 478 12 1 1 492 1,014 20 6 7 3 7 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 179 2 1 2 1 1 186 161 4 3 6 1 175 340 6 4 8 1 2 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 1 4 8 8 20 20 31 1 32
บัญชี 183 1 2 1 2 189 155 1 1 157 177 177 134 39 173 146 28 3 177 795 68 2 2 1 5 873
บช.บ.การบัญชี 183 1 2 1 2 189 155 1 1 157 177 177 134 39 173 146 28 3 177 795 68 2 2 1 5 873
ศิลปศาสตร์ 151 3 2 1 1 1 159 112 2 2 116 109 1 110 120 37 1 158 18 3 21 510 46 5 1 1 1 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 73 33 1 107 12 3 15 145 36 1 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 1 1 56 49 1 50 49 1 50 47 4 51 6 6 205 6 1 1 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 97 2 2 1 1 103 63 2 1 66 160 4 3 1 1 169
รวมทั้งหมด 1,077 13 11 11 1 6 21 1,140 957 20 7 7 2 993 805 11 3 1 5 825 658 159 6 1 1 825 447 75 2 3 1 16 544 3,944 278 29 22 3 6 45 4,327