ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 105 9 1 5 1 121 129 10 3 1 1 144 60 1 1 1 1 64 58 6 1 65 25 2 1 28 377 28 4 6 2 2 3 422
พืชศาสตร์ 4 2 1 7 4 1 5 14 1 1 16 14 2 16 13 1 1 15 49 5 1 1 1 1 1 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 1 9 12 2 14 7 7 27 2 1 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 1 7 2 2 5 1 1 7 13 1 1 1 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 1 5 4 1 5 1 1 7 2 1 1 11
เรียนรวม 57 7 1 3 1 69 91 9 1 1 102 148 16 2 3 1 1 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 2 14 17 2 19 29 4 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 45 5 1 3 1 55 74 7 1 1 83 119 12 2 3 1 1 138
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 33 2 1 36 3 3 52 2 1 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 8 8 9 2 11 1 1 18 2 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 24 1 25 1 1 33 1 34
อุตสาหกรรมเกษตร 44 1 45 34 1 1 1 37 30 1 1 32 11 2 13 9 1 10 128 5 1 2 1 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 17 1 18 1 1 18 1 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 1 43 25 1 1 27 13 1 14 11 2 13 2 2 93 3 1 2 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 9 1 10 2 1 3 13 2 15
รวมทั้งหมด 105 9 1 5 1 121 129 10 3 1 1 144 60 1 1 1 1 64 58 6 1 65 25 2 1 28 377 28 4 6 2 2 3 422