ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 132 1 1 134 100 4 1 1 1 107 27 1 28 259 6 1 1 2 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 22 16 1 1 18 9 1 10 47 2 1 50
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 7 1 8 9 1 10 20 1 1 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 9 1 10 27 1 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 60 3 63 9 9 148 3 151
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 9 9 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 45 3 48 124 3 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 1 1 33 24 1 1 26 9 9 64 1 1 2 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 1 13 6 6 18 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 1 1 33 12 1 13 43 1 1 1 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 132 1 1 134 100 4 1 1 1 107 27 1 28 259 6 1 1 2 269