ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 150 213 1 393 1 2 760 173 210 2 345 1 1 732 118 113 2 148 2 3 386 58 144 147 1 350 4 7 11 22 43 79 142 1 1 4 270 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 30 45 86 1 162 53 30 77 160 49 23 20 1 2 95 24 40 31 1 96 4 1 1 6 5 15 31 2 53 165 154 246 1 1 5 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 6 8 25 39 2 3 24 29 1 14 15 9 11 63 83
ปวส.ช่างยนต์ 3 6 27 1 37 10 5 22 37 1 1 13 15 14 12 62 1 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 28 20 54 20 15 22 57 28 14 19 1 2 64 9 31 25 1 66 3 14 4 2 23 66 102 90 1 1 4 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 14 32 21 7 9 37 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 76 29 31 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 98 1 147 312 73 95 1 148 1 318 46 46 2 63 1 158 19 63 55 137 6 4 10 9 14 34 1 58 213 322 4 451 1 2 993
ปวส.ไฟฟ้า 8 1 25 34 9 8 43 60 3 5 8 17 12 73 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 10 14 2 2 10 14 4 1 7 12 8 5 27 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 20 28 2 7 16 25 1 6 7 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 30 29 68 15 15 16 46 12 14 23 49 1 17 11 29 3 4 7 1 15 40 80 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 32 1 36 92 24 31 34 89 17 23 1 24 1 66 12 27 17 56 3 8 11 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 25 3 1 4 17 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 19 12 38 5 23 1 12 41 12 42 1 24 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 11 15 38 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 6 4 10 1 1 52 40 1 68 1 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 29 39 69 137 23 35 61 119 10 21 25 56 10 23 19 52 23 44 58 2 127 95 162 232 2 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 6 13 42 61 8 12 37 57 3 4 19 26 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 26 27 76 15 23 24 62 10 21 25 56 10 23 19 52 20 40 39 2 101 78 133 134 2 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 31 91 1 1 149 24 50 1 59 1 135 13 23 40 1 77 5 18 42 65 6 6 6 6 19 1 32 73 128 1 257 2 3 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 5 20 1 33 10 7 14 31 1 3 4 18 12 37 1 68
ปวส.ช่างโลหะ 2 2 29 1 34 5 13 18 3 2 11 16 5 9 53 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 20 33 68 5 20 1 26 1 53 7 18 34 59 4 17 40 61 2 4 4 1 11 33 79 1 137 1 1 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 4 9 14 9 18 6 33 6 5 6 1 18 1 1 2 4 6 6 1 1 17 28 30 1 76
รวมทั้งหมด 150 213 1 393 1 2 760 173 210 2 345 1 1 732 118 113 2 148 2 3 386 58 144 147 1 350 4 7 11 22 43 79 142 1 1 4 270 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520