ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 70 4 1 10 87 8 128 4 30 170 3 27 1 31 26 1 27 1 7 8 14 258 9 31 1 10 323
บริหารธุรกิจ 2 61 3 1 9 76 8 122 4 30 164 3 21 24 20 1 21 1 6 7 14 230 8 31 9 292
ปวส.การจัดการ 11 1 12 16 1 1 18 1 2 3 1 29 1 1 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 9 10 1 6 7 3 3 2 18 20
บธ.บ.การจัดการ 3 21 24 19 1 20 1 1 3 41 1 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 22 3 1 5 32 2 36 2 40 3 58 5 1 5 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 19 3 22 5 64 1 29 99 5 83 1 29 3 121
ศิลปศาสตร์ 9 1 1 11 6 6 6 1 7 6 6 1 1 28 1 1 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 1 11 6 6 6 1 7 6 6 1 1 28 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 2 70 4 1 10 87 8 128 4 30 170 3 27 1 31 26 1 27 1 7 8 14 258 9 31 1 10 323