ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 307 9 7 1 1 4 329 328 7 1 2 338 291 6 3 1 1 1 2 305 317 45 2 2 2 368 83 8 1 92 133 14 1 10 158 1,459 89 13 6 5 2 16 1,590
การออกแบบ 106 2 3 2 113 100 1 101 94 2 1 1 1 99 119 24 2 1 146 36 2 1 39 455 31 6 2 1 3 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 1 1 1 38 36 1 37 33 33 40 13 53 24 1 1 26 168 16 1 2 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 1 1 1 34 29 29 21 1 22 41 5 2 48 122 7 3 1 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 1 39 31 31 40 1 1 1 1 44 38 6 1 45 8 1 9 155 8 2 2 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 4 4 4 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 38 1 1 40 52 1 53 54 1 55 43 11 54 40 3 1 2 46 227 15 1 1 2 2 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 24 1 25 35 1 36 39 1 40 32 6 38 28 3 31 158 10 1 1 170
ทล.บ.เซรามิก 14 1 15 17 17 15 15 11 5 16 12 1 2 15 69 5 1 1 2 78
ศิลปกรรม 67 2 1 1 71 73 4 1 78 64 4 2 70 73 3 1 77 22 22 299 13 1 2 3 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 67 2 1 1 71 73 4 1 78 64 4 2 70 73 3 1 77 22 22 299 13 1 2 3 318
สถาปัตยกรรม 96 5 2 1 1 105 103 1 1 1 106 79 2 81 82 7 1 1 91 83 8 1 92 35 9 7 51 478 30 5 3 1 1 8 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 15 9 4 28 172 14 1 1 1 4 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 61 5 2 1 1 70 69 1 1 71 46 1 47 56 6 62 54 5 1 60 15 2 17 301 16 4 2 1 3 327
รวมทั้งหมด 307 9 7 1 1 4 329 328 7 1 2 338 291 6 3 1 1 1 2 305 317 45 2 2 2 368 83 8 1 92 133 14 1 10 158 1,459 89 13 6 5 2 16 1,590