ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 253 3 2 1 1 4 264 308 7 1 3 1 2 322 131 3 1 2 2 139 142 9 1 3 1 156 44 5 1 1 51 878 27 6 9 1 1 10 932
บริหารธุรกิจ 161 1 1 1 4 168 187 5 1 3 2 198 53 1 1 55 64 4 2 1 71 26 26 491 11 2 6 1 7 518
ปวส.การจัดการ 15 15 19 19 2 2 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 3 11 18 1 1 2 22 7 7 33 1 1 5 40
ปวส.การตลาด 14 14 14 1 1 16 11 11 39 1 1 41
บธ.บ.การจัดการ 37 1 38 48 4 52 4 4 89 4 1 94
บธ.บ.การตลาด 15 1 16 16 2 1 19 1 1 32 1 2 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 1 1 1 1 128 136 3 1 1 141 260 4 2 1 1 1 269
บัญชี 83 2 1 1 87 108 2 110 55 2 1 2 60 48 1 1 50 14 5 1 20 308 12 2 3 2 327
บช.บ.การบัญชี 83 2 1 1 87 108 2 110 55 2 1 2 60 48 1 1 50 14 5 1 20 308 12 2 3 2 327
ศิลปศาสตร์ 9 9 13 1 14 23 1 24 30 4 1 35 4 1 5 79 4 2 1 1 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 1 17 18 3 21 1 1 52 3 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 3 1 4 27 1 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 253 3 2 1 1 4 264 308 7 1 3 1 2 322 131 3 1 2 2 139 142 9 1 3 1 156 44 5 1 1 51 878 27 6 9 1 1 10 932