ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 158 3 1 1 163 142 1 143 80 80 95 4 2 101 12 12 487 8 3 1 499
บริหารธุรกิจ 93 3 1 97 56 56 57 57 62 4 2 68 6 6 274 7 2 1 284
บธ.บ.การจัดการ 23 23 21 1 22 4 4 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 30 3 1 34 1 1 63 3 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 1 28 2 2 11 1 12 1 1 41 1 1 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 66 2 1 69 56 56 122 2 1 125
บัญชี 65 1 66 86 1 87 23 23 33 33 6 6 213 1 1 215
บช.บ.การบัญชี 65 1 66 86 1 87 23 23 33 33 6 6 213 1 1 215
รวมทั้งหมด 158 3 1 1 163 142 1 143 80 80 95 4 2 101 12 12 487 8 3 1 499