ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 26 29 6 3 2 28 39 3 3 28 34 4 8 26 38 7 7 13 17 2 115 147
วิทยาศาสตร์ 1 10 11 6 2 2 7 17 1 1 11 13 2 4 10 16 4 4 9 8 2 42 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 10 11 6 2 2 7 17 1 1 11 13 2 4 10 16 4 4 9 8 2 42 61
อุตสาหกรรมเกษตร 2 16 18 1 21 22 2 2 17 21 2 4 16 22 3 3 4 9 73 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 16 18 1 21 22 3 37 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 17 21 2 4 16 22 3 3 4 6 36 46
รวมทั้งหมด 3 26 29 6 3 2 28 39 3 3 28 34 4 8 26 38 7 7 13 17 2 115 147