ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 150 209 375 1 735 169 203 1 327 700 118 113 2 144 2 379 61 136 145 1 343 4 7 11 22 41 77 129 1 1 2 251 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 27 18 37 82 44 34 31 109 45 23 1 23 92 22 15 22 59 4 7 11 22 1 1 142 97 1 125 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 14 36 15 9 17 41 17 9 1 16 43 6 5 14 25 6 4 10 49 40 1 65 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 4 9 14 9 18 6 33 7 5 6 18 1 1 2 4 6 6 1 1 18 28 30 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 14 32 20 7 8 35 21 9 1 31 15 9 6 30 4 1 1 6 75 29 30 134
วิศวกรรมเครื่องกล 16 40 66 122 32 22 65 119 29 14 19 1 63 10 30 25 1 66 4 16 28 2 50 91 122 203 1 1 2 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 6 7 21 34 2 3 22 27 1 1 11 13 9 11 54 74
ปวส.ช่างยนต์ 4 5 25 34 10 5 22 37 1 13 14 14 11 60 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 28 20 54 20 14 21 55 29 14 19 1 63 10 30 25 1 66 3 14 4 2 23 68 100 89 1 1 2 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 84 127 262 55 85 1 129 270 28 37 1 46 1 113 15 54 39 108 8 13 32 1 54 157 273 2 373 1 1 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 9 13 2 10 12 4 1 6 11 6 5 25 36
ปวส.ไฟฟ้า 8 1 25 34 9 8 42 59 2 5 7 17 11 72 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 3 20 27 2 7 16 25 1 6 7 7 10 42 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 31 36 88 24 31 33 88 16 23 1 23 1 64 12 27 17 56 3 7 10 73 115 1 116 1 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 29 27 65 15 14 16 45 12 14 23 49 2 14 11 27 3 4 7 1 15 41 75 84 1 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 13 11 25 3 1 4 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 18 10 35 5 23 1 12 41 12 41 1 22 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 36 60 123 22 32 51 105 10 21 23 54 10 20 19 49 24 42 52 118 93 151 205 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 6 13 35 54 7 10 28 45 3 4 16 23 16 27 79 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 21 23 25 69 15 22 23 60 10 21 23 54 10 20 19 49 21 38 36 95 77 124 126 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 31 85 1 146 16 30 51 97 6 18 33 57 4 17 40 61 5 6 16 1 28 60 102 225 2 389
ปวส.ช่างโลหะ 1 2 29 1 33 5 13 18 2 2 9 13 3 9 51 1 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 5 20 33 10 7 12 29 1 3 4 19 12 35 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 24 36 80 6 18 26 50 6 18 33 57 4 17 40 61 2 4 4 1 11 38 81 139 1 259
รวมทั้งหมด 150 209 375 1 735 169 203 1 327 700 118 113 2 144 2 379 61 136 145 1 343 4 7 11 22 41 77 129 1 1 2 251 543 745 3 1,131 4 2 2 2,430