ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 1 5 11 2 1 7 10 1 3 7 1 12 1 6 21 28 12 12 4 15 1 52 1 73
การออกแบบ 5 1 5 11 2 1 7 10 1 3 7 1 12 1 6 21 28 12 12 4 15 1 52 1 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 1 5 11 2 1 7 10 1 3 7 1 12 1 6 21 28 12 12 4 15 1 52 1 73
รวมทั้งหมด 5 1 5 11 2 1 7 10 1 3 7 1 12 1 6 21 28 12 12 4 15 1 52 1 73