ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 124 1 125 118 2 1 1 122 128 3 131 137 6 1 1 145 19 19 526 12 2 2 542
บริหารธุรกิจ 53 1 54 63 1 1 1 66 52 2 54 77 1 1 79 9 9 254 5 2 1 262
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 48 1 1 50 5 5 79 2 1 82
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 16 16 1 1 29 1 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 13 13 3 3 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 53 1 54 63 1 1 1 66 116 2 1 1 120
บัญชี 58 58 48 48 65 1 66 46 5 51 8 8 225 6 231
บช.บ.การบัญชี 58 58 48 48 65 1 66 46 5 51 8 8 225 6 231
ศิลปศาสตร์ 13 13 7 1 8 11 11 14 1 15 2 2 47 1 1 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 7 1 8 11 11 14 1 15 2 2 47 1 1 49
รวมทั้งหมด 124 1 125 118 2 1 1 122 128 3 131 137 6 1 1 145 19 19 526 12 2 2 542